Należności
Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji giełdowych transakcji sprzedaży papierów wartościowych, które nie zostały jeszcze rozliczone w KDPW i mogą być wykorzystane jedynie jako pokrycie składanych zleceń kupna lub pokrycie innych zobowiązań.

Należności niewykorzystane
Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji giełdowych transakcji sprzedaży papierów wartościowych, które nie zostały jeszcze rozliczone w KDPW i jednocześnie nie zostały wykorzystane jako pokrycie zleceń kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań. Środki te mogą zostać wykorzystane jedynie na pokrycie zleceń kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań.

Należności zablokowane
Część należności, która została wykorzystana jako zabezpieczenie złożonych zleceń kupna lub jako zabezpieczenie innych zobowiązań Inwestora.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations).
Pozagiełdowy, regulowany rynek akcji w Stanach Zjednoczonych. NASDAQ został uruchomiony w 1971 roku jako pierwszy całkowicie elektroniczny system obrotu papierami wartościowymi na świecie. Obroty NASDAQ przekraczają obroty NYSE (New York Stock Exchange).

New Connect
Alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na rynku tym notowane są młode przedsiębiorstwa o możliwym dużym potencjale rozwoju. Inwestowanie na tym rynku wiąże się z dużym ryzykiem.
Strona internetowa New Connect

Nierezydent
Osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, osoba prawna z siedzibą za granicą, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z prawem obcego państwa.

NFI
Narodowy Fundusz Inwestycyjny – spółka powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, która posiada akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw wniesione przez Skarb Państwa.

NIK
Indywidualny Numer Identyfikacyjny Klienta nadany Inwestorowi przez KDPW. Niezbędny do dokonywania transakcji na rynku derywatów.

NIKKEI
Indeks obrazujący zmiany cen największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio.

Notowania ciągłe
System notowań w którym ustalenie kursu oraz transakcje zawierane są w sposób ciągły (przez cały czas fazy notowań ciągłych) bezpośrednio w odpowiedzi na wpływające na rynek zlecenia kupna i sprzedaży.

Notowania jednolite
System notowań w którym ustalenie kursu oraz transakcje zawierane są w określonych momentach sesji giełdowej na podstawie zgromadzonych na dany moment zleceń kupna i sprzedaży.

Notowania intraday
Przebieg notowań danego instrumentu finansowego w trakcie danego dnia obrotu.

NYSE (New York Stock Exchange)
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych. Powstała w 1869 roku, druga co do wielkości obrotów giełda świata.

Opcja wykonania zlecenia
Dodatkowe opcje wykonania zlecenia mające wpływ na termin ważności zlecenia lub sposób jego realizacji. Zlecenia z opcją wykonania mogą być składane jedynie na papiery wartościowe notowane na GPW. Obecnie dostępne są następujące opcje wykonania zlecenia: ważne do pierwszego wykonania (WiN), i wykonaj lub anuluj (WuA).

Obligacja
Papier wartościowy, za pośrednictwem którego emitent zaciąga pożyczkę (zwykle w wysokości nominalnej wartości obligacji). Nabywca obligacji staje się w ten sposób wierzycielem emitenta i najczęściej pobiera z tego tytułu odsetki naliczane od wartości nominalnej obligacji.

Obligacja zamienna
Obligacja, która uprawnia nabywcę do jej zamiany na akcje na z góry określonych warunkach.

Obrót giełdowy
Możliwość dokonywania transakcji danym papierem wartościowym na Giełdzie.

Obrót pierwotny
Dokonywanie oferty publicznej przez emitenta lub subemitenta usługowego, której przedmiotem są papiery wartościowe nowej emisji, lub nabywanie papierów wartościowych w wyniku takiej oferty.

Obrót wtórny
Dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent usługowy, lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo proponowanie, w sposób określony w ofercie publicznej, przez podmiot inny niż emitent, nabycia instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi lub nabywanie ich od tego innego podmiotu.

Odroczona płatność
Zapis w umowie pomiędzy biurem maklerskim a Inwestorem umożliwiający kupno papierów wartościowych bez pełnego pokrycia w środkach pieniężnych. Inwestor musi posiadać określony w umowie procentowy udział środków własnych (np. 30 %) na pokrycie zlecenia, pozostała część płatności jest odraczana, maksymalnie do dnia rozliczenia transakcji w KDPW (D+3 dni).

Oferujący
Dom maklerski organizujący ofertę publiczną.

Oferta publiczna
Udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych.

Opcja
Instrument pochodny - daje jego posiadaczowi prawo (lecz nie obowiązek) do nabycia (w przypadku opcji kupna – ang. call) lub sprzedaży (w przypadku opcji sprzedaży – ang. put) danego dobra po z góry określonej cenie. Prawo to może być zrealizowane w dniu wygaśnięcia opcji (opcja europejska) lub w dowolnym dniu od daty zawarcia kontraktu opcyjnego do daty wygaśnięcia włącznie (opcja amerykańska), ew. w kilku ściśle określonych datach (opcja bermudzka). 

Opcja amerykańska
Opcja, którą posiadacz może wykonać w dowolnym dniu sesyjnym do dnia wygaśnięcia.

Opcja bermudzka
Zwana także opcja quasi-amerykańską lub środkowo atlantycką – konstrukcja pośrednia między opcjami europejskimi i amerykańskimi. Daje ona nabywcy prawo realizacji opcji przed terminem wygaśnięcia, lecz nie przez cały okres życia opcji, jak to jest w przypadku opcji amerykańskich. Terminy, w których opcja może być przedterminowo wykonana, są ściśle określone.

Opcja europejska
Opcja, którą posiadacz może wykonać jedynie w dniu wygaśnięcia.

Opcja kupna (call)
Prawo – nie zobowiązanie – do nabycia określonej ilości instrumentu bazowego, po danej cenie w wyznaczonym momencie lub okresie czasu w przyszłości.

Opcja sprzedaży (put)
Prawo – nie zobowiązanie – do sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego, po danej cenie w wyznaczonym momencie lub okresie czasu w przyszłości.

Prawo do akcji (PDA)
Papier wartościowy dopuszczony do obrotu giełdowego po przydziale akcji nowej emisji, jest przedmiotem obrotu giełdowego od momentu przydziału do momentu zarejestrowania nowej emisji przez sąd. Prawo do akcji umożliwia inwestorom obrót akcjami przed ich formalnym zarejestrowaniem, dając możliwość szybszego zrealizowania celu inwestycyjnego. Po zarejestrowaniu nowej emisji przez sąd dokonywana jest asymilacja i na rachunku Inwestora zamiast PDA zapisane zostają akcje (”zamiana” PDA na akcje).

Prawo poboru
Prawo pierwszeństwa do zakupu akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, może być przedmiotem obrotu jako odrębny papier wartościowy. Warunkiem otrzymania prawa poboru jest posiadanie akcji (na prawach własności) w dniu ustalenia prawa poboru. Na rachunkach inwestycyjnych inwestorów pojawiają się jednostkowe prawa poboru (JPP). W określonym terminie posiadacze praw poboru mogą dokonać zapisów na akcje nowej emisji. W momencie złożenia zapisu na rachunku inwestycyjnym musi znajdować się gotówka na opłacenie zapisu. Akcjonariusz może również zbyć prawo poboru na giełdzie. Gdy upływa termin zapisu, prawa poboru wygasają (stają się bezwartościowe). Akcjonariusze, którzy w dniu ustalenia prawa poboru posiadali co najmniej jedną akcję spółki mają możliwość złożenia zapisu dodatkowego na dowolną liczbę nowych akcji nie przekraczającą jednak całkowitej liczby nowo emitowanych akcji. Zapis dodatkowy umożliwia inwestorowi objęcie większej ilości akcji niż wynikająca z prawa poboru, a spółce pozwala wyemitować zamierzoną liczbę akcji. Po przydziale akcje nowej emisji są rejestrowane na rachunkach inwestycyjnych.

Papier wartościowy
Dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego, przysługującego właścicielowi. Według polskiego prawa do papierów wartościowych zaliczamy m.in.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, warranty subskrypcyjne, certyfikaty inwestycyjne.

Podatek od zysków kapitałowych
Opodatkowanie dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Podział akcji
Inaczej: split. Wymiana wszystkich akcji danej spółki na proporcjonalnie większą liczbę akcji.

Pozycje skorelowane
Przeciwstawne pozycje (długie i krótkie) w obrębie jednej klasy derywatów i dla różnych serii. Przykładowo pozycją skorelowaną do pozycji krótkiej w kontrakcie terminowym jest pozycja długa dotycząca kontraktów innej serii w ramach tej samej klasy; pozycją skorelowaną do pozycji długiej w kontrakcie terminowym jest pozycja krótka dotycząca kontraktów innej serii w ramach tej samej klasy. Wymagany depozyt zabezpieczający dla pozycji skorelowanych jest istotnie niższy niż wyliczany dla tych pozycji osobno z uwagi na mniejsze ryzyko takiego portfela derywatów.

Prospekt emisyjny
Dokument sporządzany przez emitenta, w którym znajdują się szczegółowe informacje o jego sytuacji prawnej i finansowej oraz o papierach wartościowych wprowadzanych przez emitenta do obrotu. Jest to dokument wymagany przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na GPW.

Prawo do dywidendy
Prawo do uczestnictwa w podziale zysku spółki akcyjnej za dany rok obrotowy. Prawo do dywidendy nabywają akcjonariusze posiadający akcje na prawach własności na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. (Prawa własności papieru wartościowego pojawiają się po rozliczeniu transakcji kupna przez KDPW - D+3 dni).

Pozycja długa (kontrakt terminowy)
Posiadacz pozycji długiej w kontrakcie terminowym ma obowiązek kupna w określonym dniu po określonej cenie instrumentu bazowego. W praktyce zdecydowana większość kontraktów terminowych rozliczana jest pieniężnie (na podstawie różnic kursowych) bez dostawy instrumentu bazowego. Przykładowo dla kontraktu terminowego zajęcie pozycji długiej dokonuje się poprzez kupno kontraktu terminowego. Posiadacz pozycji długiej zanotuje zysk w przypadku wzrostu kursu instrumentu bazowego. Pozycje długie oznacza się na rachunku inwestycyjnym znakiem + (plus).

Pozycja krótka (kontrakt terminowy)
Posiadacz pozycji krótkiej w kontrakcie terminowym ma obowiązek sprzedaży w określonym dniu po określonej cenie instrumentu bazowego. W praktyce zdecydowana większość kontraktów terminowych rozliczana jest pieniężnie (na podstawie różnic kursowych) bez dostawy instrumentu bazowego. Przykładowo dla kontraktu terminowego zajęcie pozycji krótkiej dokonuje się poprzez sprzedaż kontraktu terminowego. Posiadacz pozycji krótkiej zanotuje zysk w przypadku spadku kursu instrumentu bazowego. Pozycje krótkie oznacza się na rachunku inwestycyjnym znakiem - (minus).

PPI (Producer Price Index)
Indeks cen dóbr produkcyjnych, nazywany dawniej wskaźnikiem cen hurtowych. Służy do pomiaru cen ustalonych przez producentów na różnych etapach produkcji. Ten wskaźnik makroekonomiczny został wprowadzony w 1890 roku (w USA) i jest najstarszym nieprzerwanie obliczanym indeksem przez Departament Pracy (w USA). Wzrost tego wskaźnika pozwala przewidzieć niebezpieczeństwo inflacji.

Prawa akcjonariuszy
Do podstawowych praw akcjonariuszy zaliczamy:
- prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA)
- prawo do udziału w zyskach (dywidenda)
- prawo do udziału w masie likwidacyjnej
- prawo pierwszeństwa nabycia akcji nowej emisji (prawo poboru).

Przymusowy wykup akcji
Wykup akcji przez akcjonariuszy większościowych od drobnych akcjonariuszy, mający na celu uzyskanie pełnej kontroli nad spółką akcyjną. Jego realizacja nie wymaga zgody drobnych akcjonariuszy.

Rachunek Inwestycyjny
Rachunek Inwestora w biurze maklerskim, na którym zapisywane są posiadane instrumenty finansowe oraz środki pieniężne.

Rachunek zabezpieczający
Rachunek, na którym znajdują się środki służące zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z otwartych pozycji w prawach pochodnych.

Rating
Ocena klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowane agencje ratingowe takie jak Moody’s, Standard&Poor’s oraz Fitch Ratings.

Redukcja
Sytuacja wynikająca z przewagi popytu nad podażą oferowanych akcji w przypadku oferty publicznej. Jeśli redukcja przydziału wynosi 90%, to oznacza to, że Inwestorzy otrzymują tylko 10% akcji, na które złożyli zapisy.

Rentowność
Wyrażony w procentach iloraz kwoty zysku (straty) z inwestycji do zainwestowanej kwoty.

Rezydent
Osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z prawem polskim.

ROA (Return on Assets)
Stopa zwrotu z aktywów. Wyrażony w procentach iloraz kwoty zysku netto w danym okresie do aktywów na koniec okresu.

ROC (Rate of Change)
Wskaźnik oznaczający procentową zmianę ceny z obecnej sesji do ceny sprzed określonej liczby sesji. Dla inwestycji średnioterminowych najczęściej przyjmuje się wartość 10, dla krótkoterminowych 5.

ROE (Return on Equity)
Stopa zwrotu z kapitału własnego. Wyrażony w procentach iloraz kwoty zysku netto w danym okresie do kapitałów własnych na koniec okresu.. Zysk netto/kapitał własny na koniec okresu.

ROIC (Return on Inwested Capital)
Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego. Wyrażony w procentach iloraz kwoty zysku netto do zainwestowanego kapitału.

Rynek kapitałowy
Rynek, na którym odbywa się obrót instrumentami finansowymi o zapadalności powyżej 1 roku – papiery wierzycielskie (obligacje itp.), prawa majątkowe (akcje, PDA, prawa poboru itp.) i instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje itp.).

Rynek pierwotny
Rynek, na którym następuje sprzedaż papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta. Cenę ustala emitent, a pośrednikiem jest zwykle biuro maklerskie. W tym przypadku środki pieniężne uzyskuje emitent.

Rynek wtórny
Rynek na którym dokonywane są transakcje papierami wartościowymi, w taki sposób że stroną zbywającą nie jest emitent danego papieru wartościowego.

Ryzyko
Możliwość poniesienia niezamierzonych strat lub nie uzyskania zamierzonych efektów.

Rachunek Inwestycyjny
Rachunek Inwestora w biurze maklerskim, na którym zapisywane są posiadane instrumenty finansowe oraz środki pieniężne.

Rachunek zabezpieczający
Rachunek, na którym znajdują się środki służące zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z otwartych pozycji w prawach pochodnych.

Rating
Ocena klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowane agencje ratingowe takie jak Moody’s, Standard&Poor’s oraz Fitch Ratings.

Redukcja
Sytuacja wynikająca z przewagi popytu nad podażą oferowanych akcji w przypadku oferty publicznej. Jeśli redukcja przydziału wynosi 90%, to oznacza to, że Inwestorzy otrzymują tylko 10% akcji, na które złożyli zapisy.

Rentowność
Wyrażony w procentach iloraz kwoty zysku (straty) z inwestycji do zainwestowanej kwoty.

Rezydent
Osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z prawem polskim.

ROA (Return on Assets)
Stopa zwrotu z aktywów. Wyrażony w procentach iloraz kwoty zysku netto w danym okresie do aktywów na koniec okresu.

ROC (Rate of Change)
Wskaźnik oznaczający procentową zmianę ceny z obecnej sesji do ceny sprzed określonej liczby sesji. Dla inwestycji średnioterminowych najczęściej przyjmuje się wartość 10, dla krótkoterminowych 5.

ROE (Return on Equity)
Stopa zwrotu z kapitału własnego. Wyrażony w procentach iloraz kwoty zysku netto w danym okresie do kapitałów własnych na koniec okresu.. Zysk netto/kapitał własny na koniec okresu.

ROIC (Return on Inwested Capital)
Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego. Wyrażony w procentach iloraz kwoty zysku netto do zainwestowanego kapitału.

Rynek kapitałowy
Rynek, na którym odbywa się obrót instrumentami finansowymi o zapadalności powyżej 1 roku – papiery wierzycielskie (obligacje itp.), prawa majątkowe (akcje, PDA, prawa poboru itp.) i instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje itp.).

Rynek pierwotny
Rynek, na którym następuje sprzedaż papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta. Cenę ustala emitent, a pośrednikiem jest zwykle biuro maklerskie. W tym przypadku środki pieniężne uzyskuje emitent.

Rynek wtórny
Rynek na którym dokonywane są transakcje papierami wartościowymi, w taki sposób że stroną zbywającą nie jest emitent danego papieru wartościowego.

Ryzyko
Możliwość poniesienia niezamierzonych strat lub nie uzyskania zamierzonych efektów.

Sektor
Grupa spółek zajmujących się podobna działalnością gospodarczą, np. sektor budowlany, bankowy.

SMA (Simple Moving Average)
Prosta średnia krocząca, wskaźnik oparty na średniej arytmetycznej cen z określonej liczby sesji.

Split
Inaczej: podział akcji. Wymiana wszystkich akcji danej spółki na proporcjonalnie większą liczbę akcji.

Spread
Różnica pomiędzy ofertą kupna o najwyższym limicie i ofertą sprzedaży o najniższym limicie dla danego instrumentu finansowego w danym momencie.

Stopa zwrotu
Wyrażony w procentach iloraz zysku do kwoty zainwestowanego kapitału.

SWIFT
Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, instytucja pośrednicząca w transakcjach finansowych, umożliwiająca łatwy przepływ środków.

sWIG80
Indeks giełdowy 80 spółek o małej kapitalizacji.

Świadectwo depozytowe
Dokument potwierdzający uprawnienie do realizacji praw wynikających z posiadania papierów wartościowych. Od momentu wystawienia, papiery w określonej liczbie są blokowane na rachunku inwestycyjnym, nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili upływu ważności świadectwa lub zwrotu świadectwa wystawiającemu. Świadectwo jest wymagane do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, musi zostać złożone w siedzibie spółki najpóźniej na 7 dni przed WZA. W sytuacji ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji, świadectwo musi zostać złożone w instytucji, która jest pośrednikiem wezwania.

Teoria fal Elliota
Teoria stworzona przez amerykańskiego inżyniera Ralpha Elliotta, której założeniem było uwzględnienie aspektu psychologicznego w zachowaniu uczestników rynku. Teoria fal Elliota jest analizą ruchów rynku akcji w kontekście psychologii tłumu. Zakłada, że ceny różnych instrumentów poruszają się zgodnie z cyklem: pięć fal hossy, trzy fale bessy. Fale mają charakter fraktalny, co oznacza, że wzory pojawiające się na wykresach w długim terminie występują również na wykresach krótkoterminowych.

Teoria portfelowa
Analiza rynku, która zakłada, że na podejmowanie decyzji na rynkach kapitałowych wpływ ma oczekiwana stopa zwrotu oraz ryzyko wyrażone za pomocą odchylenia standardowego. Optymalny portfel to taki, który posiada najwyższą oczekiwaną stopę zwrotu przy danym poziomie ryzyka.

Termin wygaśnięcia
W przypadku opcji jest to ostatni dzień życia opcji, w którym opcja traci swoją ważność i później nie może być zrealizowana, natomiast w przypadku kontraktu terminowego jest to termin zapadalności kontraktu, tj. dzień rozliczenia kontraktu względem instrumentu bazowego.

Termin wykupu obligacji
Termin, w którym wystawiający zobowiązuje się wykupić obligacje, najczęściej po cenie nominalnej wraz z odsetkami.

TFI
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka akcyjna, która za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego tworzy i zarządza jednym lub więcej funduszami inwestycyjnymi i/lub powierniczymi.

Termin zapadalności
Termin wykupu papieru wartościowego przez emitenta.

TKO
Teoretyczny Kurs Otwarcia. Kurs wyznaczany na bieżąco dla danego instrumentu finansowego przez GPW w fazie przed otwarciem (bez zawierania transakcji) na podstawie zleceń, które w danym momencie znajdują się w karnecie.

Token
Urządzenie kryptograficzne, wyglądem przypominające niewielki kalkulator. Służy do generowania jednorazowych kodów niezbędnych do identyfikacji Inwestora oraz akceptacji jego dyspozycji. Uruchomienie tokena wymaga podania specjalnego numeru PIN (kodu dostępu do tokena). Token wykorzystywany jest do potwierdzenia dokonywanej operacji (np. przelewu).

Transakcja giełdowa
Umowa zakupu lub sprzedaży dopuszczonych do obrotu giełdowego instrumentów finansowych zawarta na giełdzie.

Transakcja pakietowa
Transakcja giełdowa zawierana poza systemem notowań ciągłych lub jednolitych. Warunki transakcji pakietowej (minimalna wartość, dopuszczalne odchylenie cenowe) określone są w regulacjach Giełdy.

Trend
Pojęcie związane z analizą techniczną. W przypadku trendu wzrostowego jest to ciąg kolejnych szczytów kursu instrumentu finansowego, z których każdy znajduje się wyżej niż poprzedni, w przypadku trendu spadkowego jest to ciąg kolejnych dołków kursu instrumentu finansowego, z których każdy znajduje się coraz niżej.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA)
Najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej, odbywa się co najmniej raz w roku.

Walor
Skrót nazwy papieru wartościowego jednoznacznie określający papier dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym.

Warset
Warsaw Stock Exchange Trading System - system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku. Główną częścią systemu WARSET jest centralny system notujący, na który składa się program komputerowy zainstalowany w głównym komputerze giełdowym. Jego zadaniem jest realizacja następujących zadań: przyjmowanie i weryfikacja zleceń z domów maklerskich, przekazywanie do domów maklerskich informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia, dystrybuowanie informacji o złożonych zleceniach na zewnątrz systemu, kojarzenie zleceń w celu zawarcia transakcji, po zawarciu transakcji wysyłanie informacji do domów maklerskich i odbiorców zewnętrznych.

Warrant
Instrument pochodny (jego cena zależy od ceny lub wartości ceny instrumentu bazowego), którego wystawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy z góry ustaloną ceną wykonania a kursem giełdowym instrumentu bazowego w terminie wykonania.

Warrant amerykański
Rodzaj warrantu - można go wykonać w dowolnym czasie przed terminem wygaśnięcia.

Warrant europejski
Rodzaj warrantu - można go wykonać jedynie w dniu wygaśnięcia.

Wartość dostępna dla zleceń
Suma środków z konta podstawowego i niewykorzystanych należności na rachunku Inwestora, która może zostać zużyta na pokrycie zlecenia kupna składanego na giełdę.

Wartość transakcji
Iloczyn kursu po jakim transakcja została zawarta i ilości instrumentów finansowych.

Wartość bazowa indeksu.
Pierwsza wartość indeksu giełdowego. Dla indeksów WIG20, WIG wynosi ona 1000.

Widełki
Potoczna nazwa dolnego i górnego ograniczenia wahań kursu instrumentu finansowego.

WIG
Warszawski Indeks Giełdowy, obejmujący największą spośród wszystkich indeksów GPW liczbę spółek notowanych na Giełdzie.

WIG sektorowe
Subindeksy WIG-u, uwzględniające spółki z poszczególnych sektorów gospodarki. Pozwalają one ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych.

WIG 20
Indeks obejmujący akcje 20 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych.

Wolumen obrotów
Łączna liczba papierów wartościowych, które zmieniły właściciela (została kupione lub sprzedane) w trakcie sesji giełdowej.

Wyemitowane akcje
Liczba akcji wyemitowanych przez emitenta (po rejestracji przez sąd).

Wymagalność
Termin wymagalności umowy kredytowej oznaczający datę, po której kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości kwoty wykorzystania kredytu kredytodawcy.

Wymiana akcji (Split)
Wymiana wszystkich akcji danej spółki na proporcjonalnie większą (mniejszą) liczbę akcji, których wartość nominalna zostaje zmniejszona (zwiększona) proporcjonalnie lub odwrotnie.

WIBOR
Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz 11:00 na postawie ofert banków.

WIBID
Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalane o godz 11:00 na podstawie ofert banków.


Wskaźnik DY
Stopa dywidendy – wyrażony w procentach iloraz kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny tej akcji. Im wyższy jest ten wskaźnik tym potencjalnie atrakcyjniejsza jest spółka.

Wartość wewnętrzna opcji
Kwota jaką otrzymałby w danym momencie nabywca opcji z tytułu jej wykonania.

Wartość czasowa opcji
Wartość wynikająca z możliwości zmiany kursu instrumentu bazowego, korzystnej dla posiadacza opcji, zmniejsza się wraz z upływem czasu i zbliżającym się terminem wygaśnięcia opcji.

Zaangażowanie kredytu
Suma bieżącego wykorzystania (pobrania) środków z kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych. W przypadku posiadania przez Inwestora większej liczby aktywnych umów kredytowych wartość zaangażowania wyznaczana jest jako suma wykorzystania środków dla wszystkich umów kredytowych.

Zadłużenie z tytułu OTP
Suma wartości nieopłaconych w pełni transakcji dla zleceń z Odroczonym Terminem Płatności. Wartość zadłużenia ustalana jest jako kwota wynikająca z różnicy pomiędzy wartością transakcji a kwotą wniesioną przez Inwestora przy składaniu zlecenia.

Zamknięcie pozycji
Ustanie praw i zobowiązań związanych z kupnem lub sprzedażą instrumentu pochodnego.

Zawieszenie notowań
Tymczasowe zaprzestanie ustalania ceny na instrument finansowy na określony przez Giełdę okres. Zawieszenie notowań może być dokonane na wniosek emitenta lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Zlecenia jednodniowe
Zlecenie ważne do końca sesji, na której zostało złożone.

Zlecenie maklerskie
Zlecenie wystawione i przekazane na GPW przez członka Giełdy (biuro maklerskie) na podstawie zlecenia Inwestora.

Zlecenie PCR
Zlecenie Po Cenie Rynkowej. Zlecenie to może być składane wyłącznie w fazie notowań ciągłych z wyjątkiem okresów równoważeń rynku. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zlecenia przez GPW jest występowanie co najmniej jednego zlecenia przeciwstawnego. Zlecenie PCR podlega realizacji po cenie najlepszego zlecenia przeciwstawnego oczekującego w karnecie zleceń. Nie zrealizowana część zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem ceny, po jakim została zawarta ostatnia transakcja.

Zlecenie PCRO
Zlecenie Po Cenie Rynkowej na Otwarcie. Zlecenie to może być składane w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie, na zamknięcie i w trakcie równoważeń w systemie notowań ciągłych oraz na otwarcie w systemie kursu jednolitego. Podlega realizacji po kursie fixingowym. Nie zrealizowana część zlecenia PCROstaje się zleceniem z limitem ceny, po jakim został zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia PCRO realizowane są po zleceniach PKC oraz po zleceniach z limitem lepszym (w przypadku zleceń kupna - wyższym, a w przypadku zleceń sprzedaży - niższym) od kursu z fixingu..

Zlecenie PKC
Zlecenie Po Każdej Cenie, może być złożone w każdej fazie notowań za wyjątkiem fazy interwencji i dogrywki (po fixingu). Zlecenie złożone na fixing podlega realizacji po kursie fixingowym, natomiast złożone w fazie notowań ciągłych podlega realizacji po cenie lub cenach najlepszych przeciwstawnych zleceń oczekujących w karnecie.

Zlecenie WuA
Zlecenie z oznaczeniem ważności Wykonaj lub Anuluj, może być złożone w fazie notowań ciągłych i dogrywki, z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Zlecenie WuA które może być wykonane tylko w całości, w przypadku gdy realizacja zlecenia w całości nie jest możliwa, zlecenie traci ważność.

Zlecenie WiN
Zlecenia z oznaczeniem ważności ważne do pierwszego wykonania (wykonaj i anuluj), może być złożone we wszystkich fazach sesji za wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenie Win podlega realizacji w stopniu wynikającym z arkusza zleceń, natomiast jego niezrealizowana część traci ważność i automatycznie jest usuwana z karnetu zleceń.

Zlecenie WUJ
Zlecenie z warunkiem Wielkości Ujawnianej, może być złożone we wszystkich fazach sesji za wyjątkiem fazy interwencji. Warunek określa ilość instrumentów finansowych, jaka pojawia się w arkuszu zleceń, ilość ta jest mniejsza od ilości na jaką opiewa zlecenie i może służyć do ukrycia zleceń o dużym wolumenie. Wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 100 sztuk.

Zlecenie (LimAkt) 
Zlecenie z warunkiem Limitu Aktywacji można składać w dowolnej fazie notowań, za wyjątkiem fazy interwencji i dogrywki. Zlecenie z warunkiem limitu aktywacji pojawi się w arkuszu zleceń, gdy kurs ostatniej transakcji osiągnie poziom wskazany jako limit aktywacji. Wówczas zlecenie to znajdzie się w arkuszu zleceń z limitem wskazanym w polu limit lub opcją PKC. W zleceniach z limitem aktywacji niezbędne jest określenie limitu aktywacji oraz limitu realizacji zlecenia lub zaznaczenie opcji PKC. Zlecenia z limitem aktywacji muszą spełniać następujące warunki:
w przypadku kupna: Kurs ostatniej transakcji < Limit aktywacji <= Limit realizacji zlecenia,
w przypadku sprzedaży: Kurs ostatniej transakcji > Limit aktywacji >= Limit realizacji zlecenia.

Zysk przypadający na jedną akcję
Iloraz zysku netto spółki i liczby akcji danej spółki (ang. EPS-Earnings per share).