Akcje
Papiery wartościowe potwierdzające, że ich posiadacz (akcjonariusz) jest właścicielem części majątku spółki akcyjnej. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające z tego prawa, które nie mają żadnego czasowego ograniczenia, bowiem akcje emitowane są na czas nieokreślony. Wśród praw, do których uprawniają akcje, zalicza się m.in. : prawo udziału w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, prawo głosu, prawo do udziału w masie likwidacyjnej, a także na podstawie uchwały akcjonariuszy może przysługiwać prawo poboru, prawo do dywidendy.

Akcje imienne
Akcje dla których w dokumencie akcji wskazany jest akcjonariusz będący ich właścicielem, a ponadto ich posiadacze wpisywani są do księgi akcyjnej. Często do zbycia akcji imiennych konieczna jest zgoda zarządu lub rady nadzorczej spółki.

Akcje na okaziciela
Akcje dla których w dokumencie akcji nie jest wskazany akcjonariusz będący ich właścicielem. Wszystkie akcje dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Centralnej Tabeli Ofert muszą być akcjami na okaziciela.
Ich zbywalność nie może być ograniczona w jakikolwiek sposób.

Akcje uprzywilejowane
Akcje o szczególnych uprawnieniach, które mogą dotyczyć: prawa głosu, udziału w dywidendzie, podziału majątku
w razie likwidacji spółki. Rodzaje uprzywilejowania muszą być zapisane w statucie spółki, zaś ich granice określa Kodeks spółek handlowych.

Akcjonariusz
Właściciel akcji. Nazwisko właściciela  akcji imiennych jest uwidocznione na samym dokumencie akcjij. Akcje mogą mieć postać zapisu elektronicznego na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza (zdematerializowane akcje).

Analiza fundamentalna
Metoda wyceny papieru wartościowego polegająca na analizie finansowej spółki (wskaźniki: rentowności, płynności, zadłużenia i aktywności), jej pozycji na tle branży, mocnych i słabych stron spółki, opanowania (penetracji) rynku.

Analiza techniczna
Metoda polegająca na obserwacji przeszłego kształtowania się cen instrumentów finansowych, przebiegu trendów
i wyciągania wniosków o możliwych ruchach cen w przyszłości. Polega przede wszystkim na analizie samego rynku papierów wartościowych (wykresu kursu, wolumenu obrotu i wskaźników technicznych).

Analiza portfelowa
Metoda zarządzania posiadanymi aktywami oraz takim doborze inwestycji, aby przy założonej stopie zysku ponieść jak najmniejsze ryzyko inwestycyjne. Opiera się ona najczęściej na matematyczno-statystycznych modelach dywersyfikacji ryzyka inwestycji.

Animator emitenta
Członek giełdy, który na podstawie umowy z emitentem (spółką giełdową) zobowiązuje się do podtrzymywania płynności notowań danego papieru wartościowego. Działania animatora polegają na stałym zgłaszaniu ofert kupna
i sprzedaży. Warunki działania (czas działania i spread) ofert określa umowa z emitentem.

Animator rynku
Członek giełdy, który na podstawie umowy z Giełdą zobowiązuje się do stałego zgłaszania ofert kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek na zasadach określonych przez Zarząd Giełdy.

Aprecjacja
Wzrost ceny towaru lub dobra, używany  głównie w odniesieniu do wzrostu wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut.

Arbitraż
Zawieranie transakcji w celu osiągnięcia zysków bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu przeciwstawnych transakcji na dwóch lub więcej rynkach. Na rynku terminowym jest on również rozumiany jako osiąganie zysków poprzez wykorzystanie różnic pomiędzy ceną terminową a ceną kasową instrumentu bazowego. Różnica ceny terminowej
i kasowej, zwana bazą, stanowi podstawową zmienną wykorzystywaną w arbitrażu

Arkusz zleceń
Uporządkowane według limitu ceny oraz czasu rejestracji, zestawienie zleceń kupna i sprzedaży na dany papier wartościowy, przekazanych na Giełdę.

Ask
Cena oferowana przez sprzedającego walutę lub inny instrument finansowy.

Asset management
Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie i profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.

Asymilacja
Połączenie instrumentów finansowych zarejestrowanych wcześniej w KDPW pod odmiennymi kodami. Po asymilacji instrumenty finansowe notowane są pod jednym kodem.

Bessa
Długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku kapitałowym. Inaczej rynek niedźwiedzia.

Benchmark
Punkt odniesienia, który służy do oceny efektywności zarządzania daną inwestycją ( portfelem inwestycji). Benchmarkiem może być np. wzorcowy portfel czy też indeks giełdowy. Najczęściej celem zarządzania portfelem inwestycyjnym jest przekroczenie tego poziomu.

Beta
Jedna z miar ryzyka inwestycji w instrumenty finansowe. Współczynnik informujący, o ile zmieni się stopa zysku danego instrumentu finansowego, gdy stopa zysku indeksu stanowiącego punkt odniesienia dla tego instrumentu wzrośnie o 1%.

Bid
Cena oferowana przez kupującego walutę lub inny instrument finansowy (cena oferty kupna).

Biuro Maklerskie (Dom Inwestycyjny, Dom Maklerski)
Instytucja rynku kapitałowego prowadząca rachunki inwestycyjne Inwestorów  i zapewniająca kompleksową obsługę tych rachunków w zakresie realizacji operacji rynku kapitałowego (m.in. przyjmowanie zleceń, rozliczenie transakcji).

Blue chips
Nieformalne określenie spółek notowanych na Giełdzie o stabilnej pozycji rynkowej i silnej podstawie fundamentalnej, których kurs nie podlega gwałtownym wahaniom. 

Bon skarbowy
Papier wartościowy o niskim ryzyku inwestycyjnym, emitowany przez Skarb Państwa w celu uzyskania krótkoterminowego kredytu (8, 13, 26, 39, 52 tygodnie) na pokrycie bieżących wydatków.

Book building
Proces budowy tzw. księgi popytu, który wspomaga ustalanie ceny emisyjnej papieru wartościowego. Jest on przeprowadzany przez spółkę wśród przyszłych, potencjalnych akcjonariuszy, dzięki któremu spółka poznaje skalę zainteresowania jej akcjami przy różnych poziomach ceny. Pozwala to na ustalenie optymalnej ceny emisyjnej zapewniającej powodzenie emisji, aczkolwiek w praktyce nie zawsze osiąga się pożądany efekt.

BVPS
Wartość księgowa spółki przypadająca na jedną akcję.

Baza
Różnica pomiędzy kursem na rynku terminowym a kursem na rynku kasowym. Może to być np. różnica pomiędzy kursem kontraktu terminowego a kursem indeksu giełdowego stanowiącego instrument bazowy dla tego kontraktu terminowego. Baza dodatnia występuje, gdy kurs na rynku terminowym jest większy od kursu na rynku kasowym, a baza ujemna - gdy kurs na rynku terminowym jest mniejszy od kursu na rynku kasowym.