1 Miesiąc BID
Stopa oprocentowania depozytów międzybankowych jednomiesięcznych

1 Miesiąc OFFER
Stopa oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym

All in
Wejście całością gotówki na koncie w rynek, zagranie jak w kasynie

Average True Range
Jest to wskaźnik inwestycyjny mierzący zmienności rynku. Został stworzona i opublikowana przez J. Wellesa Wildera juniora w 1979 w jego książce "New concepts in technical trading systems". Averge True Range bazuje na True Range, który definiowany jest jako maksimum z trzech wartości: Różnica pomiędzy największym maksimum i najmniejszym minimum; Wartość bezwzględna z różnicy obecnego maksimum i ostatniego zamknięcia.

Broker
Agent, który realizuje zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów. Broker pobiera prowizję, która podlega negocjacji bądź nie, w zależności od wielkości transakcji i oferowanych przez niego warunków handlowych.

BID
kupno

Cable
W slangu dealerów popularna nazwa notowań pary walutowej GPB/USD

Cash Market (rynek pieniężny)
Rynek, na którym można dokonywać fizycznego zakupu i sprzedaży walut.

Cena dwukierunkowa
Kurs z podaniem zarówno ceny kupna, jak sprzedaży.

Commission (prowizja)
to opłata za zawarcie transakcji naliczona przez brokera.

Cross Rate (kurs krzyżowy lub krosowy)
Kurs wymiany, który nie obejmują dolara amerykańskiego (kurs wymiany pary walutowej w relacji do dolara).

Currency Risk (ryzyko walutowe)  
Ryzyko powstania strat w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walutowych.

Currency Option (opcja walutowa)
Kontrakt dający prawo kupna lub sprzedaży waluty za inną po określonym kursie i w określonym czasie.

Dodatkowy depozyt zabezpieczający
Dodatkowy depozyt wymagany przez brokera w warunkach dużej chwiejności rynku.

Deflacja
Spadek ceny dóbr i usług. Deflacja występuje, gdy stopa inflacji spada poniżej zera. Może to mieć miejsce po redukcji podaży pieniądza i/lub kredytu.

Dewaluacja
Jest to międzynarodowy spadek ceny waluty spowodowany oficjalną decyzją władz.

EMU - (European Monetary Union)
Europejska Unia Walutowa.

EOD (End of day order)
Zlecenie (sprzedaży lub kupna), które jest ważne do końca danej sesji

ERM - (Exchange Rate Mechanism)
Mechanizm wprowadzony przez państwa Europy w ramach wspólnej polityki pieniężnej, ograniczający wahania walut.

Egzotyczne waluty
Mniej popularne pary walutowe, charakteryzujące się małym wolumenem i niską płynnością.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
Stopa procentowa kredytów na europejskim rynku międzybankowym . Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalana przez FBE - Federation Bancaire de L`Union Europeenne - Bruksela, godz. 11:00.

Europejski System Monetarny
Skrót od słów European Monetary System. Porozumienie członków Unii Europejskiej regulujące fluktuacje kursów ich walut.
Europejska Unia Monetarna
Od 1 stycznia 2002 r. w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej obowiązuje wspólna waluta (euro), która zastąpiła waluty narodowe. Obecnie członkami EMU są: Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Irlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania i Portugalia.

Flat
(Stawka jednolita, wyrównywać pozycję). Powstaje, jeżeli dana waluta nie podlegała obrotowi handlowemu lub jeżeli wcześniejsza transakcja została odwrócona tworząc w ten sposób pozycję neutralną (flat).

Forex
Międzynarodowy rynek walutowy. Równoczesna transakcja kupna waluty za inną w handlu pozagiełdowym (OTC). Większość transakcji odbywa się na walutach kwotowanych wobec dolara.

Forward
Transakcja z wyznaczoną datą realizacji. Transakcje forward na rynku forex zazwyczaj zawierane są z marginesem ustalonym powyżej (premium) lub poniżej (discount) aktualnego kursu rynkowego (spot).

FRA
Forward Rate Agreement zagwarantowana stopa pożyczki na okres trzech miesięcy z terminem rozpoczęcia za 1 miesiąc

High/Low (Kurs najwyższy/najniższy)

Zazwyczaj najniższa i najwyższa cena danego instrumentu w ciągu bieżącego dnia handlu.

Hiperinflacja
To stan, w którym poziom cen wzrasta gwałtownie, kiedy waluta krajowa traci wartość. Zdarza się, gdy duży wzrost podaży pieniądza nie jest poparty wzrostem PKB, co w konsekwencji prowadzi do nierównowagi pomiędzy podażą i popytem na rynku pieniądza. Ekonomiści zwykli używać tego określenia do opisywania stanów, kiedy miesięczna inflacja przekracza 50%. Wpływ na walutę: kiedy podaż pieniądza wzrasta, spada zapotrzebowanie na niego w rezultacie czego hiperinflacja prowadzi do gwałtownego spadku wartości pieniądza.

Kiwi
Potoczne określenie pary walutowej NZD/USD.

Kwotowanie
Para cen bid i ask na rynku walutowym.

Limit Order

Zlecenie z limitem ceny

Lot
Kontrakt na rynku FOREX opiewający, zazwyczaj na 50-100 000 USD przy wykorzystaniu dźwigni finansowej.

Margin
Depozyt zabezpieczający

Market Order
Zlecenie po cenie rynkowej Jest to odpowiednik giełdowego zlecenia PKC (po każdej cenie).

MQL

Język służący do tworzenia automatycznych systemów transakcyjnych, takich jak np. systemy forex. Składają się na niego operacje logiczne, arytmetyczne oraz duża ilość funkcji.

Offer
Sprzedaż

OTC
Rynek pozagiełdowy.

Over Wight
Środki pożyczane na jeden dzień

Overnight Trading (handel międzysesyjny, nocny)
Transakcje zakupu i sprzedaży dokonywane pomiędzy 21.00 i 7.00 dnia następnego.

Pip (Pip, punkt bazowy)
W terminologii rynku walutowego jest to najmniejsza jednostka zmiany kursu walutowego. Jeden punkt bazowy to 0,0001 (w przypadku par takich jak EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF) lub.01 (USD/JPY).

Pips
"price interest point" to najmniejsza jednostka zmiany kursu waluty. Cztery miejsca po przecinku.
Platforma transakcyjna
Program, dostępny w formie aplikacji do zainstalowania lub dostępny za pomocą przeglądarki www, który służy do zawierania transakcji na rynku forex. Platforma jest udostępniana traderowi w momencie, gdy rejestruje on konto (demo lub prawdziwe) u brokera forex. Przykładem platformy transakcyjnej jest Ami Broker.

Plunger
Trader który czeka i inwestuje w spadki

Rachunek demo
Rachunek, na którym możesz ćwiczyć swoją grę na rynku forex za pomocą wirtualnych pieniędzy. Konta demo zwykle są aktywne tylko przez pewien czas (np. miesiąc), choć zdarzają się też konta bezterminowe. Wszystko zależy od konkretnego brokera forex.

Range trading
Tradowanie w kanale, czy w jakims ograniczeniu cenowym, w range`u tak zwanym

Rezerwa Federalna USA
Bank Centralny USA

Rolowanie pozycji
Przesunięcie momentu uregulowania transakcji do kolejnej daty rozliczenia na podstawie różnicy oprocentowania danej pary walut.

Skalpowanie
Polega na zawieraniu tuzinów lub setek transakcji dziennie i próbowaniu realizacji nawet najmniejszego zysku na każdej z nich poprzez wykorzystanie spreadu. Skalpowanie działa, ponieważ nie wszystkie ceny znajdują się w każdym momencie w ruchu. Strategia ta generuje zysk z tych nieruchomych lun dryfujących w górę w ten sposób generują małe zyski, które jednak szybko się sumują.

SPOT

Kurs transakcji z rozliczeniem za dwa dni robocze

Spread
Różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (offer, ask)

Stop Order
 Zlecenie staje się zleceniem po cenie rynkowej po osiągnięciu wskazanego limitu aktywacji

Spot week
Oprocentowanie depozytu/pożyczki na okres jednego tygodnia

Swift
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications), System stowarzyszenia ponad 1000 banków umożliwiający łatwy przepływ środków między nimi.

Termin zapadalności
Data płatności

Tick
Sekundowa zmiana kursu w górę lub dół.

WIBID
Warsaw Interbank Bid Rate referencyjna stopa oprocentowania depozytów międzybankowych

WIBOR
Warsaw Interbank Offer Rate referencyjna stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym

Waluty egzotyczne

Waluty inne niż 7 głównych (G-7), na całym świecie dealerzy określają mianem „egzotyczne”. Wolumen i płynność na walutach egzotycznych może być wyjątkowo niska.

Zmienna stopa procentowa
W przeciwieństwie do stopy stałej, wysokość tej stopy podlega fluktuacjom pod wpływem rynku lub stóp referencyjnych. Przykładem jest stopa oprocentowania standardowych kredytów hipotecznych.

Zlecenie ważne do odwołania
Zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty po ustalonej cenie, ważne do momentu odwołania zamówienia przez klienta.

Zmienność

Statystyczna miara ruchów cenowych rynku bądź papieru wartościowego w określonym czasie, obliczana przy użyciu odchylenia standardowego. Wysoka zmienność rynku wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym.